logo

koszyk (0) o łącznej wartości: 0,00 zł

top2 top3 top4 top5 top6 top7 top8 top9 top10 top11

belka Promocja! Chieftec GPS-700A8 :: 199,00 zł ::. belka2

Szukaj produktów:


Zaawansowane wyszukiwanie

Wybierz producenta

Kategorie produktów:

przerwa
przerwa
przerwa
przerwa
przerwa
przerwa
przerwa
przerwa
przerwa
przerwa
przerwa
przerwa
przerwa
przerwa
przerwa
przerwa
przerwa
przerwa
przerwa
przerwa
przerwa
przerwa
przerwa
przerwa
przerwa
przerwa
przerwa
przerwa

Polecamy:

Cena: 999,00 zł
314,90 zł

Rabaty:Płatności:Zabezpiecza nas:

Click for company profile


Polecają nas:Sklep polecany przez porównywarkę cen smartBay.pl


Regulamin sklepu.

Regulamin sklepu internetowego firmy "ANGELA.PL"


I. Definicje. 

Klient - osoba fizyczna dokonująca czynności z wykorzystaniem mechanizmów Sklepu Internetowego, w szczególności składanie zamówień, ich weryfikacja i potwierdzanie, zakup, odbiór towaru, dokonywanie płatności;

Mechanizm Sklepu Internetowego - automatyczny mechanizm umożliwiający dokonywanie przez Klienta przewidzianych Regulaminem czynności;

Procedura Logowania (Zalogowanie się) - wykorzystanie mechanizmu Sklepu Internetowego w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację Klienta.

II. Postanowienia ogólne 

§1. [oznaczenie Sprzedawcy] Właścicielem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem http://angela.pl, zwanym w dalszej części Regulaminu Sprzedawcą jest Michał Greń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ANGELA.PL, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 180, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP 8992299614.

§2. [właściwe regulacje] Transakcje prowadzone są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zaś według zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

§3. [formy oświadczeń woli stron] Umowy wiążące strony, w szczególności oświadczenia woli, zawierane są przy użyciu: 

(I) mechanizmów dostępnych w Sklepie Internetowym (automat), przy czym wykorzystanie automatu wymaga potwierdzenia w drodze swobodnego oświadczenia jednym ze sposobów wymienionych poniżej; 

(II) innych mechanizmów technologii informatycznej (poczta elektroniczna), za pośrednictwem Internetu; 

(III) pisemnej - listem przesłanym pocztą, kurierem, itp. bądź osobiście. 

§4. [ceny] Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają należny podatek VAT. 

§5. [wyłączenia]. Oferta zamieszczona na witrynie internetowej www.angela.pl nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

§6. [odpowiedzialność Sprzedawcy] Sprzedawca, jako profesjonalnie działający podmiot odpowiada na zasadzie ryzyka gospodarczego za ogół czynności związanych z prowadzeniem działalności handlowej - w tym pełnej obsługi transakcji z Klientem. 

§7. [terminy] 1. Mechanizm Sklepu Internetowego umożliwia dokonywanie przez Klienta przewidzianych niniejszym Regulaminem czynności związanych z transakcjami 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, bezpośredni kontakt telefoniczny możliwy jest w godzinach 10.00-18.00 w dni robocze. 

2. Dla prawidłowego obliczania czasu weryfikacji zamówienia oraz innych czynności związanych z transakcjami należy uwzględnić istnienie przynajmniej 1 dnia roboczego we wskazanych Regulaminem odpowiednio okresach.

III. Rejestracja i Logowanie 

§1. [formularz rejestracyjny] Wykorzystanie oferowanych w Sklepie Internetowym mechanizmów - w szczególności w zakresie złożenia zamówienia i dokonania zakupu - uwarunkowane jest wypełnieniem przez Klienta, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego. 

§2. [akceptacja warunków] Poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego Klient wyraża zgodę na zawarte w Regulaminie warunki dokonywania transakcji. 

§3. [Login i Hasło] Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego Klient podaje indywidualny Login i Hasło - w razie istnienia podanego Loginu należy podać alternatywny Login. Tym samym Klient realizuje pierwszą Procedurę Logowania. 

§4. [Procedura Logowania] Procedura Logowania [Zalogowanie się] polega na wpisaniu w odpowiednich polach indywidualnego Loginu i Hasła. Zastosowanie Procedury Logowania przy każdej kolejnej wizycie w Sklepie Internetowym umożliwia korzystanie z mechanizmów Sklepu, bez konieczności ponownego wypełniania Formularza Rejestracyjnego. 

§5. [Uprawnienia zalogowanego Klienta] Zalogowanie się umożliwia Klientowi złożenie zamówienia oraz sprawdzenie stanu złożonych zamówień.

IV. Zamówienia 

§1. [warunki konieczne złożenia zamówienia] Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia jest Zalogowanie się, poprawne wykorzystanie mechanizmów Sklepu (wypełnienie dostępnych pól) oraz potwierdzenie zamówienia zgodnie obowiązującą procedurą, w szczególności: 

1) podanie przez Klienta aktywnego adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, adresu zamieszkania i adresu doręczenia przesyłki. W braku podania adresu doręczenia, przesyłka zostanie doręczona pod wskazany adres zamieszkania. Przesłanie zamówienia poza granice RP wymaga dokonania uprzednich szczególnych ustaleń ze Sprzedawcą, ze szczególnym uwzględnieniem dodatkowych opłat. 

2) brak wskazania powyższych informacji może spowodować przedłużenie terminu weryfikacji zamówienia lub nawet odrzuceniem zamówienia przez Sprzedawcę. 

§2. [Procedura Weryfikacji] Akceptacja zamówienia przez Sprzedawcę następuje przez przesłanie do Klienta pocztą elektroniczną prośby o potwierdzenie lub na życzenie klienta specyfikacji zamówienia, z uwzględnieniem dostępnych pozycji (ilości sztuk), ich ceny jednostkowej, ceny zbiorczej i adresu dostarczenia. Ostateczne potwierdzenie zamówienia złożone przez Klienta w przewidzianej regulaminem formie i otrzymane przez Sprzedawcę stanowi oświadczenie woli w przedmiocie zawarcia umowy sprzedaży i z tą chwilą zostaje ona zawarta. 

§3. [odmowa realizacji] Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą realizowane. 

V. Zawarcie umowy 

§1. [zawarcie umowy] Umowa zostaje zawarta i zamówienie przyjęte do realizacji w dacie otrzymania przez Sprzedawcę ostatecznego potwierdzenia zamówienia. 

§2. [warunki umowy] Warunki umowy przewiduje niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. 

§3. [obowiązki Sprzedawcy] Sprzedawca zobowiązuje się w ramach Umowy do realizacji zamówienia zgodnie z treścią ostatecznego potwierdzenia zamówienia, w szczególności do wydania towaru wraz z fakturą i dokumentacją (gwarancja) oraz przeniesienia własności rzeczy na rzecz Klienta w dacie zapłaty. 

§4. [obowiązki Klienta] Klient zobowiązuje się do odbioru towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę ceny wraz z kosztami transportu. 

§5. [termin realizacji Umowy] Firma "ANGELA.PL" zobowiązana jest do realizowania dostaw w terminie nie dłuższym niż 14 dni od potwierdzenia zamówienia wyłącznie w przypadku jeżeli wskaźnik magazynu pokazywał, iż towar jest dostępny oraz do chwili ostatecznego potwierdzenia zamówienia stan ten nie zmienił się. W innym przypadku termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni. W razie wystąpienia trudności z realizacją zamówienia w terminie wskazanym powyżej Sprzedawca powiadomi Klienta o istniejących przeszkodach i ustali nowy termin realizacji, w terminie nie przekraczającym odpowiednio 21 dni (informacja) i 90 dni (ostateczna informacja) od daty złożenia zamówienia. Minimalny czas realizacji zamówienia - 48 godzin. Powyższe terminy mogą ulec zmianie w razie odrębnego porozumienia pomiędzy Klientem a Sprzedającym. 

§6. [odstąpienie od Umowy w razie nieprzewidzianych trudności] W razie uzyskania w terminie 21 dni od złożenia zamówienia informacji odnośnie trudności w jego realizacji, w braku porozumienia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zarówno Klient jak i Sprzedawca mają prawo do rezygnacji z realizacji złożonego zamówienia. Rezygnacja wymaga formy pisemnej (e-mail) pod rygorem nieważności - po złożeniu oświadczenia o rezygnacji zamówienie jest anulowane. W razie anulowania zamówienia z przyczyn wskazanych powyżej Klientowi nie przysługuje prawo do występowania z roszczeniem przeciwko Sprzedawcy.

VI. Prawo odstąpienia od umowy 

§1. [oświadczenie o odstąpieniu] W przypadku akcesu odstąpienia Konsumenta od umowy bez podania przyczyn Konsument jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia na piśmie (pocztą) do siedziby biura firmy ANGELA.PL lub drogą elektroniczną na adres sklep@angela.pl, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wydania przez Sklep Internetowy towaru. 

§2. [zwrot świadczeń] 

1. Świadczenia stron ulegają, w przypadku rozwiązania umowy, zwrotowi w stanie niezmienionym, z zastrzeżeniem § 4. 

2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

3. Otrzymanie od Konsumenta uszkodzonego przedmiotu podlega procedurze reklamacyjnej. 

§3. [wyłączenie prawa odstąpienia] Zgodnie z Art. 35. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827 z dnia 24 czerwca 2014) Odstąpienie od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku umowy:

1. o świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

§4 Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. 

§5. [uprawnienie szczególne] Firma ANGELA.PL zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Konsumenta zwracającego zamówienie bez podania przyczyn.

§6. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

– Adresat: ANGELA.PL Michał Greń, ul. Krakowska 180, 50-526 Wrocław, sklep@angela.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data 

(*) Niepotrzebne skreślić.

VII. Płatności 

§1. [zasada generalna] Zapłata następuje przy odbiorze zamówienia odpowiednio od upoważnionego pracownika Spedytora, Poczty Polskiej bądź innego wskazanego przez strony przedsiębiorcy upoważnionego do doręczenia zamówienia. 

§2. [płatność przelewem] Zamówienia mogą zostać opłacone za pomocą przelewu bankowego. Zamówienia, których wartość przekracza 2.500 zł wymagają zabezpieczenia zapłaty, w szczególności poprzez dokonanie przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy; nadto powyższe zamówienia są realizowane tylko za pośrednictwem firmy spedycyjnej. 

§3. [podstawa zapłaty] Sprzedający wystawia dokumenty sprzedaży - dowody zakupu. W przypadku konieczności zamieszczenia na fakturze danych innych niż podane w formularzu rejestracyjnym należy je umieścić w polu Uwagi lub poinformować o tym Sprzedawcę drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną. 

§4. [koszty wysyłki] Koszty wysyłki pokrywane są przez Klienta. Cena wysyłki jest zmienna w zależności od wagi oraz wartości zamówienia, przede wszystkim zaś zależna od dokonanego przez Klienta wyboru - Kurier, Poczta Polska, Paczkomaty InPost - cenniki znajdują się w odrębnym linku. 

§5. [sposoby rozliczeń] Rozliczenie dokonywanych transakcji może być realizowane w następujący sposób: 

- gotówką przy odbiorze towaru, /dla zamówień o wartości do 2.500 PLN/ 

W przypadku, gdy wybraną przez Klienta formą płatności jest gotówka, pieniądze za zakupiony Produkt, po uprzednim pokwitowaniu jego odbioru, należy przekazać upoważnionemu pracownikowi firmy spedycyjnej lub pracownikowi Poczty Polskiej S.A. 

- przelewem bankowym, 

Przy płatności przelewem na rachunek Sprzedającego Sklep wysyła zamówiony towar do Klienta po zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego dokonanej wpłaty. Na życzenie Klienta Sklep wystawia fakturę Proforma. Po dokonaniu potwierdzenia i weryfikacji zamówienia Klient otrzymuje e-mailem lub faksem fakturę Proforma o wartości równej złożonemu zamówieniu wraz z wyszczególnionymi pozycjami zamówienia. Na jej podstawie w terminie do 7 dni należy dokonać przelewu na konto rozliczeniowe Sprzedającego.

VIII. Transport 

§1. [wybór sposobu dostawy] Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. Zmiana sposobu dostawy wymaga uprzedniego porozumienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu. Powyższe nie znajduje zastosowania odnośnie obudów komputerowych - te Produkty wysyłamy tylko firmą spedycyjną.

§2. [niemożność odbioru w terminie] Z zastrzeżeniem pkt. V §5 Regulaminu, Klient zobowiązany jest do przesłania informacji w przedmiocie niemożności odbioru przesyłki we wskazanym terminie realizacji. Klient winien niezwłocznie powiadomić sprzedawcę o powyższym. Sprzedawca zobowiązuje się jednocześnie do zawiadomienia pocztą elektroniczną o dokonaniu wysyłki. 

§3. [transakcje łączone] W przypadku zamówień składających się z kilku produktów, mających zostać dostarczone jedną przesyłką termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sprzedającego ostatniego produktu z danego zamówienia. Termin dostawy zostanie uzgodniony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 

§4. [uszkodzenie w transporcie] W przypadku fizycznego uszkodzenia towaru w transporcie reklamacje uwzględnione będą niezwłocznie tylko i wyłącznie, gdy fakt powyższy zostanie zgłoszony w dniu odbioru. W przypadku spedytora innego niż Poczta Polska, wymagane jest sporządzanie przez uprawnionego pracownika spedytora protokołu szkodowego. W przypadku braku protokołu w opisanej sytuacji po stronie Klienta powstaje obowiązek udowodnienia, iż przesyłka dotarła uszkodzona lub niekompletna.

§5. [niezgodności] Wszelkie ewentualne niezgodności ilościowe uwzględnione zostaną niezwłocznie jedynie, gdy fakt ten zostanie zgłoszony telefonicznie lub drogą elektroniczną w dniu odbioru przesyłki. W przypadku braku protokołu w opisanej sytuacji po stronie Klienta powstaje obowiązek udowodnienia, iż przesyłka dotarła uszkodzona lub niekompletna. 

IX. Gwarancja i rękojmia 

§1. [gwarancja producenta] Wszystkie nowe zakupione i dostarczone Produkty są objęte gwarancją producenta, której czas trwania podany jest przy każdym z produktów (na karcie towaru). 

§2. [tryb reklamacji] Ewentualne wady zakupionych sklepie internetowym ANGELA.PL towarów należy zgłaszać za pośrednictwem modułu serwisowego RMA na stronie www.angela.pl. Niezwłocznie po uzyskaniu zgłoszenia reklamacyjnego zostanie Państwu udzielona informacja odnośnie terminu i sposobu realizacji reklamacji. §3. [wymagane dokumenty] Do reklamowanego produktu należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu, dokładny opis usterki, swoje dane osobowe i kontakt np. telefon, mail. Na paczce należy w widocznym miejscu umieścić przyznany numer RMA. Reklamacje nie zawierające powyższych dokumentów nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia pocztą elektroniczną serwis@angela.pl.

§4. [koszt wysyłki] Koszt wysyłki reklamowanego towaru do firmy ANGELA.PL ponosi Klient, w razie uwzględnienia reklamacji przesyłka zwrotna zostanie opłacona przez firmę ANGELA.PL Sposób i termin wysyłki zostanie wskazany po rozpatrzeniu reklamacji. 

§5. [realizacja gwarancji udzielonej przez Producenta] Tryb serwisowania podzespołów jest niezależny od Sprzedawcy i wymaga realizacji procedur wskazanych przez Producenta. Firma ANGELA.PL zobowiązuje się do niezwłocznego rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji i realizacji procedur serwisowych. Maksymalny termin realizacji reklamacji wynosi od 14 do 21 dni roboczych z uwzględnieniem czasu transportu. W szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu - o czym Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta niezwłocznie po uzyskaniu informacji w przedmiocie przedłużenia czasu realizacji procedur serwisowych. 

§6. [istotne i nieusuwalne wady] 
1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstą
pieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

2. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

6. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

7. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.” 

§7. [przedłużenie okresu gwarancyjnego] Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas naprawy.

§8. [odpowiednie stosowanie do rękojmi] Powyższe regulacje mają odpowiednie zastosowanie do rękojmi sprzedawcy, z zastrzeżeniem przepisów w szczególności Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).

§9 Jeżeli towar sprzedawany jest dla celów związanych z działalnością gospodarczą Nabywcy. Na podstawie art. 558 §1 kc strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru.

X. Ochrona danych osobowych 

§1. [zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych] Klient dokonując rejestracji w sklepie internetowym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych do formularza danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.); Klientowi przysługuje prawo do wglądu do podanych danych osobowych oraz ich poprawiania.

XI. Kontakt ze sprzedawcą 

§1. [dane teleadresowe] Do kontaktu, w szczególności do realizacji zamówień, Sprzedawca wskazuje odpowiednio: kontakt telefoniczny: +48 71-307-15-99, poczta elektroniczna : sklep@angela.pl., adres siedziby biura handlowego: Wrocław, ul. Krakowska 180 bud. C. 

XII. Postanowienia końcowe 

§1. [zastrzeżenie odmowy realizacji zamówienia] Firma ANGELA.PL zastrzega sobie prawo do zmian cen lub odmowy realizacji zamówienia w przypadku podana cena jest wynikiem pomyłki lub godzi w interesy firmy. W takim przypadku klient jest informowany o zmianach i ma możliwość akceptacji zmian lub zmiany zamówienia. 

§2. [odesłanie do regulacji ustawowych] We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, w szczególności Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

§3. [związanie postanowieniami Regulaminu] Klient jest związany niniejszym Regulaminem od chwili dokonania zamówienia lub zlecenia. Zastosowanie postanowień innych niż wynikające Regulaminu lub wyraźnego przepisu prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy jest niedopuszczalne. 

§4. [spory] Wszelkie spory wynikłe z tytułu realizacji zawartej na mocy Regulaminu umowy sprzedaży bądź innych, Strony - w braku porozumienia - skierują pod rozstrzygnięcie Sądowi Gospodarczemu - właściwość sądu regulują stosowne przepisy kpc. 

§5. [rygor pisemności] Zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§6 Przepisów Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). nie stosuje się do umów jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych. W szczególności dotyczy to prawa odstąpienia od umowy.

§7. [wejście w życie] Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014

Szybki kontakt:
sklep@angela.pl
2513028
8603076
71-307-15-99
509-244-753

Koszyk:
Twój koszyk jest pusty

Zapraszamy na FB :Bestsellery:

Najczęściej oglądane:

Sklepy partnerskie:Waluta:

Subskrypcja:
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach w naszym sklepie?
Wpisz swój adres e-mail!
Inne:O sklepie | Regulamin | Kontakt | Jak kupować | Polityka prywatności | Znalazłeś błąd - Napisz do nas |

Copyright © 2003-2012 Angela.pl - by Angela.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie KQS.store

Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.). Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.
Tuning PC-Modyfikacje-Wyciszanie PC-Chłodzenie PC Apertech.pl